• หน้าหลัก > ความรับผิดชอบต่อสังคม

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราตระหนักดีถึงคุณค่าของผู้ถือหุ้น และลูกค้า เรายึดมั่นในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากพันธกิจที่เรามี เราได้มุ่งเน้นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนโดยรอบ รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความชำนาญต่างๆ ให้กับภาคพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโกลว์ได้รับการยอมรับในฐานะกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีพันธภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีพันธภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นไปยัง
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีภายในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
  • ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านการศึกษา โดยเฉพาะแก่เด็ก
  • ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

นอกเหนือจากการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลอย่างดีแล้ว กลุ่มบริษัทโกลว์ยังตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจึงได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้
  • ด้านการศึกษา
  • ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  • ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อนชุมชน

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับ ปตท. และผู้ประกอบการอีก 3 บริษัท คือ เอสซีจี บีแอลซีพี และดาวเคมิคอล ได้จับมือร่วมกันเปิดตัวกลุ่ม “เพื่อนชุมชน” ความร่วมมือของอุตสาหกรรมในมาบตาพุดครั้งแรกของประเทศไทย ทำข้อตกลงรวมกันในการพัฒนาต้นแบบโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทย ในปี 2553

โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการปฏิบัติเชิงรุกเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยสมาชิกกลุ่มเพื่อนชุมชนมีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  มีความมุ่งหมายให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ อนามัยและการศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนชุมชนได้ที่ลิงค์นี้  http://www.communitypartnerships.in.th

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | พันธมิตรธุรกิจ | ธุรกิจบริษัท | ข้อมูลนักลงทุน | ข่าวและกิจกรรมบริษัท | ความรับผิดชอบต่อสังคม | ร่วมงานกับเรา | RMS
Copyright © 2012 Glow Group • All rights reserved.