Glow Hero
โครงการ "พลังเยาวชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ประจำปี 2562

กลุ่มบริษัทโกลว์จัดประกวดโครงการ “พลังเยาวชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด โดยมีรูปแบบเป็นการคัดเลือกโครงการพัฒนาชุมชนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งรูปแบบของโครงการออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา จำนวน 3 โครงการ ที่เหมาะสมประเมินผลได้ตามระยะเวลา คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป


เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับมัธยมปลายและระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานศึกษาซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุน หรืออาจเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของชุมชนให้ดีขึ้น โรงไฟฟ้าโกลว์จึงเปิดโอกาสให้เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง โดยต้องส่งโครงการเข้ามาประกวดแข่งขัน โดยคณะกรรมการของโรงไฟฟ้าโกลว์ จะเป็นผู้ตัดสิน และสนับสนุบงบประมาณ เพื่อต่อยอดโครงการให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามวัตถุประสงค์


รับสมัครเยาวชน ประเภททีมๆ ละ 3-4 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมปลาย และระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.) ไม่จำกัดสาขา ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีโครงการที่ส่งเข้าประกวด จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบหรือยินยอมจากหน่วยงานในชุมชน ซึ่งต้องลงนามโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ อบต. อบจ. พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ ว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ทีมผู้สมัครจะสามารถเลือกได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) กรณีที่โครงการนั้นได้รับการคัดเลือก จะต้องสามารถดำเนินโครงการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

  • ประกาศผลการพิจารณา

 

 

ติดต่อและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ โทร.038 698400-10 ต่อ 5305, 5306 หรือ ที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   
 


Last Reviewed/Updated : 3/Sep/2019