Glow Family
ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562

กลุ่มบริษัทโกลว์ ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาในโครงการ “Glow Family ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี” ประจำปี 2562

เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยจะมอบทุนให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี รวมทั้งสิ้น 3 ทุน โดยพิจารณาคัดเลือกจาก นักเรียน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคเรียนปกติในสถาบันระดับอุดมศึกษาสังกัดของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2562


นิสิต/ นักศึกษา ในโครงการจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือตลอดหลักสูตรภาคปกติของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/ นักศึกษา ผู้ได้รับทุนในโครงการและสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขข้อกำหนด จะไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุนคืนให้แก่กลุ่มบริษัท โกลว์ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถกลับมาเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้แก่จังหวัดระยองและชลบุรีต่อไป


ทั้งนี้ นิสิต/ นักศึกษา ในโครงการจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หรือร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

  • ประกาศผลการพิจารณา

 

 

ติดต่อและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทโกลว์ โทร.038 698400-10 ต่อ 5303 และ 5306 หรือ ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน

   
 


Last Reviewed/Updated : 3/Sep/2019