เมนู

โกลว์ประกาศผลประกอบการสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยมี Normalized Net Profit เท่ากับ 4.3 พันล้านบาท

ผลประกอบการสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 มีดังนี้:

  • รายได้รวม 26,579 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน (TFRIC4) และมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)) จำนวน 8,409 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิ จำนวน 3,990 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)[1] จำนวน 4,273 ล้านบาท

EBITDA สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 7 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2562 มีดังนี้:

  • รายได้รวม 13,598 ล้านบาท
  • EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน (TFRIC4) และมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)) จำนวน 4,782 ล้านบาท และ
  • กำไรสุทธิ จำนวน 2,089 ล้านบาท และ
  • Normalized Net Profit (NNP)1 จำนวน 2,216 ล้านบาท

เป้าหมาย

สู่โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP Replacement)

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า“ผลประกอบการครึ่งแรกของปีเป็นที่น่าพอใจ โดยในส่วนของกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่น ปริมาณความต้องการไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นในครึ่งแรกของปียังคงได้รับแรงกดดันจากราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจะมีระดับราคาที่ลดลงในไตรมาสที่สองก็ตาม ในส่วนของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) นั้น โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันสามารถรักษาความพร้อมจ่ายในไตรมาสที่สองได้ในระดับที่ดีเยี่ยม หลังจากมีการซ่อมบำรุงตามแผนเป็นระยะเวลา 39 วันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาผลการดำเนินงานด้านการเงินที่แข็งแกร่งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้าสำหรับโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (SPP Replacement) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.)จำนวน 7 สัญญา โดยแต่ละสัญญาจะมีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี ซึ่งโครงการเหล่านี้ถือเป็นการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของกลุ่มธุรกิจโคเจนเนอเรชั่นในการจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งรายเดิมและรายใหม่ บริษัทมีความมั่นใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของบริษัทจะผ่านการพิจารณา

จากกฟผ. ครบทั้ง 7 สัญญาภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยหากข้อเสนอได้รับการเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในส่วนแรกสำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 สัญญาประมาณกลางปี 2563 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2565 ”

[1] “Normalized Net Profit (NNP)” คือ กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าทางการเงิน (TFRIC4) และมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,084 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,268 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,116 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นแกนนำธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ได้ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GPSC ที่เว็บไซต์ www.gpscgroup.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-670-1500-1

Email: prapon@glow.co.th

ย้อนกลับ