เมนู

วิสัยทัศน์

เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่ให้ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย

พันธกิจ

เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้า การเติบโตในด้านผลการดำเนินงาน ความรู้ความสามารถของบุคลากร พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญอย่างเป็นโครงข่าย

ดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและดำเนินงานโครงการ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

ปรัชญาพื้นฐานทางธุรกิจ

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

  • ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย
  • รักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูง
  • พัฒนาความมั่นคงในการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนากระบวนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาระบบรายงาน ตลอดจนเครื่องมือและกระบวนการในการบริหารอย่างต่อเนื่อง
  • ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • ลดต้นทุนทางการเงิน

การเติบโตในผลการดำเนินงาน

  • ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระบบโคเจนเนอเรชั่นในประเทศไทย ให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง และให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของระบบการผลิตและจัดส่งไฟฟ้า
  • ขยายการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) ในประเทศไทย
  • ขยายและแสวงหาการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน

ค่านิยมองค์กร

ACT SPIRIT: เป็นค่านิยม และพฤติกรรมที่คาดหวังขององค์กร ซึ่งค่านิยมนี้ถูกกำหนดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางการถ่ายทอดและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้ยึดถือและปฎิบัติ มีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
และก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่น่าอยู่ และเติบโตตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

มุ่งสู่ความฝัน
ยึดมั่นสัญญา
เป็นที่พึ่งพาและไว้ใจ
ตรวจสอบ/ปรับปรุงล่าสุด: 10 พฤศจิกายน 2563