เมนู

ภาพรวมโครงการ

กลุ่มบริษัทโกลว์เชื่อมั่นว่า “การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด” ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ โดยตัวอย่างโครงการด้านการศึกษาที่บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  • สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • โครงการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ
  • โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • โครงการสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา
  • โครงการห้องสมุด

นอกจากโครงการการส่งเสริมทางด้านการศึกษาแล้ว กลุ่มบริษัทโกลว์ยังได้จัด “โครงการโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมของบริษัทและการเยี่ยมเยียนพบปะชุมชนเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอีกมากมายในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น แต่ยังช่วยให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนอีกด้วย

ตรวจสอบ/ปรับปรุงล่าสุด: 11 มกราคม 2562

ข่าวด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี