เมนู

ภาพรวมโครงการ

เบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มบริษัทโกลว์ คือ ชุมชน เราตระหนักเสมอว่าโรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนเป็นเสมือนครอบครัวของเรา ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ ที่จะช่วยให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการน้ำดื่มสะอาด โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ยังขาดแคลนไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าถึงปีละกว่า 200 ล้านบาท เพื่อให้ชุมชนสามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์ตรงกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ข่าวด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต