เมนู

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ดาวน์โหลด
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - นโยบายการจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.- หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  • แบบ ก.
  • แบบ ข.
  • แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อมูลกรรมการอิสระผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบรูปเล่ม
หัวข้อ  
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง
ขั้นตอนการ Install Application Webex
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการถามคำถาม
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
หัวข้อ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565