เมนู

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หัวข้อ ดาวน์โหลด
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - นโยบายการจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.- หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  • แบบ ก.
  • แบบ ข.
  • แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อมูลกรรมการอิสระผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี แบบรูปเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)