เมนู

กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,094 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 1,116 ตันต่อชั่วโมง, น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 5,292 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็น

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยโรงไฟฟ้าในธุรกิจประกอบด้วยโรงไฟฟ้าไอพีพีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในจังหวัดชลบุรีและระยอง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็นให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในสองพื้นที่หลัก ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง ซึ่งทำการเชื่อมโยงโครงข่ายหน่วยผลิตเข้าด้วยกัน เพื่อให้การจัดส่งไฟฟ้าและไอน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ยังให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้ง ณ สถานที่ของลูกค้าสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทโกลว์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มบริษัทโกลว์และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้เพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย โกลว์ พลังงาน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยจะยังคงยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โปร่งใส และตรวจสอบได้ ต่อไป

กลุ่มบริษัทโกลว์ประกอบด้วย

 1. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท โกลว์ จำกัด
 3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
 4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
 5. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
 6. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
 7. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด
 8. บริษัท เก็คโค่ – วัน จำกัด
 9. บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด
 10. บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด
 11. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
 12. บริษัท โกลว์ เอ็นเนอร์จี เมียนมาร์ จำกัด
 13. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 14. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
 15. บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 16. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

โครงสร้างกลุ่มบริษัทโกลว์

หมายเหตุ
1) จีพีเอสซี หรือ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ได้ถือหุ้นในบมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 45.67 และถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยคือ บจ.จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) (เดิมชื่อ บจ.เอ็นจีโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)) ซึ่งถือหุ้นใน บมจ. โกลว์ พลังงาน ในสัดส่วนร้อยละ 54.16