เมนู

ชื่อหุ้นกู้

Glow265A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือ

A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด

วิธีการออก

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 10 ราย

วันที่ออก

18 พฤษภาคม 2559

กำหนดไถ่ถอน

18 พฤษภาคม 2569

อายุหุ้นกู้

10

มูลค่า

3,000 ล้านบาท

มูลค่า Par

1,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

2.81%

วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)