เมนู

ชื่อหุ้นกู้

Glow218A หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

อันดับความน่าเชื่อถือ

A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด

วิธีการออก

Private Placement to 13 types of insitutional investors plus high net worth investors

วันที่ออก

31 สิงหาคม 2554

กำหนดไถ่ถอน

31 สิงหาคม 2564

อายุหุ้นกู้

10

มูลค่า

5,555 ล้านบาท

มูลค่า Par

1,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

5.00%

วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้

Glow259A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงำน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือ

A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด

วิธีการออก

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ออก

3 กันยายน 2558

กำหนดไถ่ถอน

3 กันยายน 2568

อายุหุ้นกู้

10

มูลค่า

4,000 ล้านบาท

มูลค่า Par

1,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

3.95%

วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้

Glow265A หุ้นกู้มีประกัน (ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564) ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือ

A+ โดย ทริสเรทติ้ง จำกัด

วิธีการออก

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 10 ราย

วันที่ออก

18 พฤษภาคม 2559

กำหนดไถ่ถอน

18 พฤษภาคม 2569

อายุหุ้นกู้

10

มูลค่า

3,000 ล้านบาท

มูลค่า Par

1,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ย

คงที่

อัตราดอกเบี้ย

2.81%

วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)