เมนู

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของคณะผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การทำงานซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท คณะผู้บริหารมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมีไม่เกิน 15 ท่าน ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีอยู่ 10 ท่าน โดยกรรมการจำนวนครึ่งหนึ่งจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมี จำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความชำนาญทางด้านการบัญชีหรือการเงิน ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทจำนวน 1 ใน 3 (หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกัน) จะหมดวาระลงในทุกปี การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้งหรือทุกๆ 3 เดือน