เมนู

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

3
โครงการ
1,525
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ

8
โครงการ
1,557
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)
1,116
ไอน้ำ (ตัน/ชม.)
4,010
น้ำสะอาด (ลบ.ม./ชม.)
1,282
น้ำปราศจากแร่ธาตุ (ลบ.ม./ชม.)
3,400
น้ำเย็น (ตันความเย็น)

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

4
โครงการ
12.04
ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)