เมนู
นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามโครงสร้างและกรอบอำนาจการอนุมัติของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC Group) ดังนี้
  • ในการประชุมคณะกรรมการ GLOW ครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ GLOW ได้ลงนามรับทราบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2563 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม (GPSC Group Way of Conduct) ที่กำหนดให้บริษัทในกลุ่ม GPSC นำไปปฏิบัติและผลักดันให้ใช้เป็นแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้ง ได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ GPSC Group เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพนักงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับรองจากโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาโดยตลอด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นต่ออายุ ในปี 2564
  • บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด และจดหมายจากประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ได้มีการให้บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี และจัดให้มีอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรบาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านระบบออนไลน์ ทางช่องทาง I-Spark
ปรับปรุงล่าสุด: 26 มกราคม 2564