เมนู

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย องค์กรของเราเติบโตก้าวหน้าอย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคม ว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างสรรค์ พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม จึงยึดมั่นถึงคุณค่าของความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและก่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชนและสังคม โดยการริเริ่มและสนับสนุนโครงการมากมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจและในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโกลว์ได้รับการยอมรับในฐานะกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่ 4 ด้านหลักๆ ดังนี้

  • ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเฉพาะแก่เด็กและเยาวชน
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีภายในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
  • ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • กระตุ้นให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทโกลว์

กลุ่มบริษัทโกลว์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของความโปร่งใสและมีจริยธรรม โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทโกลว์ประกอบด้วย :

  • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสุขภาพและสวัสดิการของสังคม
  • คำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • นำมาบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

รางวัลแห่งความสำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทโกลว์ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ISO 26000 โดยโรงไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด, บริษัท โกลว์ เอสพีพี จำกัด 3, บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน), บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด และโรงไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะ บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ประจำปี 2552 และ 2553 ตามลำดับ

สมาคมเพื่อนชุมชน

กลุ่มบริษัทโกลว์ ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 ราย ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี และดาว เคมิคอล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน” เพื่อประสานพลังและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภายในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังและจริงใจที่จะให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ดังสโลแกน “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”

ตรวจสอบ/ปรับปรุงล่าสุด: 11 มกราคม 2562