เมนู

จรรยาบรรณ

 1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 2. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
 3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
 4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
 5. การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภค
 6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
 8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 9. การปฏิบัติต่อพนักงาน
 10. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 11. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
 13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 14. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 15. การป้องกันการฟอกเงิน

จรรยาบรรณธุรกิจ นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎและระเบียบของกลุ่มบริษัทโกลว์ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงล่าสุด: 26 มกราคม 2564