เมนู

GLOW จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บริษัทในกลุ่ม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ร่วมนำเสนอข้อมูลและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวาระต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่างแบบ New Normal และมีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

ย้อนกลับ