เมนู

โกลว์รับประกาศนียบัตรรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คุณเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ (the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โกลว์ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2559 และใบรับรองมีอายุ 3 ปี การได้รับใบรับรองการต่ออายุครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานทุกคนมีความตั้งใจตอบรับนโยบายและนำไปฏิบัติอย่างจริงจังจนทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ย้อนกลับ