เมนู

โกลว์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และพิจารณาจ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.785 บาทต่อหุ้น หรือเป็นจำนวนเงิน 4,074,079,122 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิก่อนรวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้หรือค่าใชจ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าทางการเงิน (Normalized Net Profit หรือ NNP) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยมีผู้บริหารได้แก่ นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจน นำชัยศิริ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ย้อนกลับ